Hệ thống lấy nét tự động

Nâng cấp laser

Hệ thống lấy nét tự động, tìm tiêu điểm để cắt, hiệu chỉnh bằng máy phần mềm

Hệ thống lấy nét tự động, tìm tiêu điểm để cắt, hiệu chỉnh bằng máy phần mềm