Hệ thống cho ăn tự động

Nâng cấp laser

Thiết bị cho ăn tự động, bàn quay đảm bảo cho máy laser tự động, giảm chất thải vật liệu, được sử dụng rộng rãi trong cắt vải.

Thiết bị cho ăn tự động, bàn quay đảm bảo cho máy laser tự động, giảm chất thải vật liệu, được sử dụng rộng rãi trong cắt vải.