Gương hiện trường

Nâng cấp laser

Các ống kính trường xác định vùng làm việc. Kích thước chung của ống kính trường là 100x100mm, 200x200mm, 300x300mm. Nó cần phải chú ý một điều là  công suất laser nói chung càng lớn, ống kính trường được chọn càng lớn.

Các ống kính trường xác định vùng làm việc. Kích thước chung của ống kính trường là 100x100mm, 200x200mm, 300x300mm. Nó cần phải chú ý một điều là  công suất laser nói chung càng lớn, ống kính trường được chọn càng lớn.