Bàn nâng

Nâng cấp laser

Để tạo điều kiện cho người dùng khắc hoặc cắt các vật liệu lớn hơn và cắt khắc thuận lợi hơn, máy có thể được trang bị bệ nâng.

Để tạo điều kiện cho người dùng khắc hoặc cắt các vật liệu lớn hơn và cắt khắc thuận lợi hơn, máy có thể được trang bị bệ nâng.