Water cooling

Đặc tính laser

Máy làm cooling có  nhiệt độ nóng và nhiệt độ lạnh, làm mát bằng nước hai chiều có thể làm mát đồng thời thân áy laser và đầu laser, một để sử dụng nhiều lần, tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí không gian..


Máy làm cooling có  nhiệt độ nóng và nhiệt độ lạnh, làm mát bằng nước hai chiều có thể làm mát đồng thời thân áy laser và đầu laser, một để sử dụng nhiều lần, tiết kiệm chi phí và giảm lãng phí không gian..