Lấy nét tự động

Đặc tính laser

Nghiên cứu và phát triển đột lập, đạt được tiểu chuẩn lấy nét tự động. thông minh tự động, Nghiên cứu và phát riển độc lập, để đạt được chức năng lấy nét tự động. Thông minh tự độngphát hiện độ dày và hiệu chuẩn tự động có sẵn mà không cần thao tác thủ công.


Nghiên cứu và phát triển đột lập, đạt được tiểu chuẩn lấy nét tự động. thông minh tự động, Nghiên cứu và phát riển độc lập, để đạt được chức năng lấy nét tự động. Thông minh tự độngphát hiện độ dày và hiệu chuẩn tự động có sẵn mà không cần thao tác thủ công.