Hệ thống nạp dầu tự động

Đặc tính laser

Dầu được bôi trơn theo thời gian yêu cầu của thiết bị máy cắt laser để giữ trạng thái bôi trơn của máy cắt laser .

Kéo dài tuổi thọ của máy cắt laser và giảm thời gian bảo trì thiết bị. Trực tiếp tăng lợi nhuận của người dùng.


Dầu được bôi trơn theo thời gian yêu cầu của thiết bị máy cắt laser để giữ trạng thái bôi trơn của máy cắt laser .

Kéo dài tuổi thọ của máy cắt laser và giảm thời gian bảo trì thiết bị. Trực tiếp tăng lợi nhuận của người dùng.