Máy marking dạng bàn

Đặc tính laser

Máy marking dạng bàn, nền tảng làm việc lơn, gia công nhiều mảnh


Máy marking dạng bàn, nền tảng làm việc lơn, gia công nhiều mảnh